Prvotná analýza až finálna realizácia

Značenie potrubia

Plastový nosič s klipom

Označenie potrubia je povinné pre všetky potrubia obsahujúce nebezpečné látky.

Od júna 2015 musia byť všetky nebezpečné chemické látky a zmesi označené vopred definovanou etiketou CLP.

Smernica EÚ č. 92/58 okrem iného stanovuje:
Nádoby používané pri práci s nebezpečnými látkami alebo prípravkami vymedzenými v smerniciach 67/548/EHS, nádoby používané na skladovanie týchto nebezpečných látok alebo prípravkov a viditeľné potrubia obsahujúce alebo prepravujúce nebezpečné látky alebo prípravky musia byť označené štítkom (piktogramom alebo symbolom na farebnom pozadí) v súlade s touto smernicou. Látky stanovené smernicou 67/548/EHS sú všetky, ktoré sú špecifikované ako: výbušné, oxidujúce, veľmi horľavé, toxické, zdraviu škodlivé, žieravé a dráždivé.

Ako značiť potrubie?

Postup pre označenie potrubia je v SR stanovený normou STN 13 0072, ktorá okrem iného stanovuje:

 • Pipe MarkingPotrubie určené pre požiarnu ochranu sa opatrí na celom povrchu červeným náterom, alebo sa označí červenými pruhmi vo farbe podľa STN 01 8010.
 • Potrubie s tlakovou pitnou vodou sa označuje pruhom v modrej farbe podľa STN 01 8010.
 • V prevádzke musí byť označenie jednoznačné a viditeľné z miesta lokálnej obsluhy zariadení, armatúr a pod.
 • Podľa prevádzkovej tekutiny sa potrubie označuje farebne podľa tabuľky farieb farebnými samolepiacimi pásmi šírky minimálne 150 mm.
 • Pruhmi a pásmi sa zásadne označuje potrubie vo vzdialenosti 150 až 500 mm od strojového zariadenia, potrubných križovatiek, potrubných mostov, armatúr a pred a za prekážkami alebo stenami, ktorými potrubie prechádza. Rovné potrubie sa označuje na nevyhnutných miestach, alebo pravidelne vo vzdialenostiach 5 až 10 metrov.
 • Farebné označenie potrubia sa dopĺňa nápismi, štítkami a bezpečnostnými tabuľkami podľa časti IV príslušnej normy.

 

Farebné označovanie potrubí možno doplniť štítkami a tabuľkami, ktoré uvádzajú:

 • Názov prevádzkovej tekutiny, napr. napájacia voda
 • Označenie kombináciou písmen a čísel, napr. NaOH 30%
 • Chemické vzorce prevádzkovej tekutiny, napr. H20
 • Odporúča sa vyznačiť smer prúdenia prevádzkovej tekutiny šípkou
 • Nebezpečnosť prevádzkovej tekutiny sa v prevádzke na potrubie zvyčajne vyznačuje značkami podľa STN 01 8012-2:2000-12, STN 01 8012-1:2000-12, ktoré dopĺňajú predchádzajúce údaje. Bezpečnostná značka môže byť súčasťou štítku alebo tabuľky.

Materiály

Samolepiace etikety a role 
 • Výborná odolnosť proti vode, oleju, mastnote
 • Výborná adhézia aj na nerovné podklady, polypropylén, ABS, práškový lak
Samolepiaci laminovaný polyester  Požadovaný text a symboly sú na etiketu digitálne vytlačené a následne je tlač zakrytá priehľadnou polyesterovou lamináciou.
 • vynikajúca adhézia na väčšinu podkladov vďaka kvalitnému akrylátovému adhézivu
 • extrémna odolnosť voči teplotám: - 40 °C do + 110 °C
 • vysoká odolnosť voči priemyselným chemikáliám
 • UV stálosť
 • vonkajšia odolnosť 5-7 rokov
 • všetky farby potrubného značenia Brady zodpovedajú špecifikácii danej normou STN 130072
 Nerezový podklad na etikety
 • odolná plastová tabuľka s potlačou alebo iba pre nalepenie etikety
 • plastovú tabuľku pripravíme na požadovaný rozmer
   
Nerezový štítok so sťahovacou páskou 
 • Nerezový štítok so sťahovacou páskou
Sídlo spoločnosti

 

Ing. Martin Ševčík
CEO
+421 910 463 685
sevcik@aledo.sk 


Aledo.sk s.r.o.
 
Za plavárňou 8907/15
Žilina 010 08

IČO: 50 783 572

DIČ: 2120467272

aledo@aledo.sk

Všetky kontakty >>